අචිර අයේෂ් ,කුසල් ප්‍රදීප්
මෙරට ආර්ථිකය මේවන විට අවුල් ජාලාවක් බවට පත්වෙමින් ඇති බවත්, ආයෝජකයින් රට මඟහැර යන බවත්, වැඩබිම් මුඩුබිම් බවට පත්ව ඇති බවත්, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.