පුරවැසියන් සවිබල ගැන්වීමේ හා සබඳතා වර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන් යටතේ නොමිලේ ලබා දෙන වයි-ෆයි කලාප වැඩි කර, අන්තර්ජාල ප්‍රවේශ පහසුකම් ප්‍රළුල් කිරීම සඳහා දිරිදීමනා ලබා දීමට රජය තීරණය කර ඇත .

ආර්ථික ඩිජිටල්කරණයේ මට්ටම ඉහළ නැංවිමට අඩු පිරිවැයක් යටතේ අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබාදීම අත්‍යවශ්‍ය බැවින් රජය මගින් වෙළෙඳපොළ සහ නියාමනය සම්බන්ධ බාධක ඉවත් කිරීමටද සැලසුම් කර ඇති බව ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි.

“2025 පොහොසත් රටක්‘ යන රජයේ නව ආර්ථික සැලැස්ම යටතේ මෙම වැඩසටහන් ක්‍රියාවට නැංවීමට නියමිතය