ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත වෙනුවට අන්තර්ජාතික මානව හිමිකම් ප්‍රමීතින් සමඟ ගැලපෙන නව නීතියක් පැනවීමට ශ්‍රී ලංකා රජය පියවර ගත යුතු බව එක්සත් ජාතින්ගේ මානව හිමිකම් මහ…