සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් (SME) හට රටේ පවතින බදු ක්‍රමය තේරුම් ගැනීමට නොහැකි තරමට සංකීර්ණ බව කොළඹ වාණිජ මණ්ඩලයේ සභහපති ආචාර්ය අමිල කන්කානම්ගේ මහතා…