ශ්‍රී ලංකාවේ ජාත්‍යන්තර අක්ෂී බැංකුව මඟින් චීනයේ අක්ෂි රෝහලක් වෙත අක්ෂි කුනීත 60ක් පරිත්‍යාග කරන ලදි. මෙම පරිත්‍යාගය සිදු කරන ලද්දේ පසු ගිය 20 වෙනිදා ශ්‍රී…