සුළු ජාතීන්ගේ ගැටළු පිලිබඳ ජගත් සංවිධාන විශේෂ නියෝජිත රීටා ඉසාක් මහත්මිය විශේෂ නිල සංචාරයක් සඳහා අද (10) දින මෙරටට පැමිණීමට නියමිතය . මෙරට සුළු ජාතීන්ගේ…