ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තු පර්යේෂණ නිලධාරීන් 50 දෙනෙකුගෙන් යුක්ත කණ්ඩායමකට මෙරට ඡන්දදායකයන්ගේ ප්‍රශ්න වලට හොඳින් අවධානය යොමුකොට ඒවා විසදීමට සහය වනු පිණිස ජනවාරි 28-29 යන දෙදින…