ඉදිරි මැතිවරණවලදී සිය ඡන්දය භාවිතා කිරීමට විදෙස්ගතව සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට අවස්ථාව සළසා දීමට ඊට විෂය බද්ධවූ කරුණු විමර්ශනය කර පියවරයන් නිර්දේශ කොට වාර්තා කිරීමට…