වයස අවු. 35 ට අඩු පුද්ගලයන්ට ත්‍රිරෝද රථ රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම තහනම් කිරීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබේ. මේ තීරණය ගෙන එන්නේ මාර්ග ආරක්ෂාව…