ජපානයේ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ආයතනය මෙරට දියත් කර ඇති ස්වේච්ජා සේවා වැඩසටහනට මේ වනවිට  වසර  35 ක් සපිරී ඇත. විදේශීය රාජ්‍යයන්  මෙරට ක්‍රියාත්මක කර ඇති විවිධාකාර…

COLOMBO, March 22nd — We’re receiving continuous reports regarding illegal Dog and Cat meat trade around the globe, but “ Yulin Dog Meat Festival in…