ලොව වැඩිම කලක් සිහසුන දෑරූ පාලකයා ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙමින් තායිලන්තයේ භූමිභෝල් අදුල්යාදේ රජු දහතුන් (13) වන දින මියගොස් තිබේ. 1946 වසරේ සිට තායිලන්තයේ රජ පදවිය…